Happy Birthday, Trinity! Happy Birthday, Dejahnay!